சிறு உதவிகளால் பெரும் மாற்றம் ஏற்படுத்திய தனிநபர்களுக்கு Silent Heroes விருது

சிறுதுளி பெருவெள்ளம் என்பதற்குச் சான்றாக, சிறு உதவிகளைச் செய்து சமூகத்தில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளனர் சிலர்.